Kategorie produktů   

MIKASEPT KAS 1 l

  MIKASEPT KAS 1 l
   
   
  Tekutý koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek se svěží vůní pro dezinfekci ploch a povrchů zdravotnických prostředků, čištění podlah, omyvatelných stěn a předmětů, dlaždic, obkladů, kameniny, nábytku. Vlastnosti: Používá se ve zředěné formě. Neobsahuje aldehydy, nealergizuje. Vykazuje baktericidní, virucidní a fungicidní účinek. Nepůsobí agresivně na čištěné materiály. Je vhodný pro ruční a strojovou dezinfekci. Doporučujeme střídat s Mikaseptem GAL . Účinné látky ve 100g přípravku: Benzalkonium chloride 12,5g Obsahuje: < 5% neiontové povrchově aktivní látky, Benzylalkonium chloride, Parfum, ButylphenylMethylpropional Oblast použití: zdravotnická zařízení, kojenecké ústavy, ozdravovny, léčebny výrobny léků, laboratoře kuchyně, sanitární místnosti, sociální zařízení instituce, školy, školky, doprava Spektrum účinnosti: A, (B), V, MRSA Dávkování MIKASEPTU KAS (plošná dezinfekce) Použití Koncentrace Doba expozice Baktericidní a fungicidní účinnost 10ml/l 20ml/l 1 hodina 30 minut Baktericní účinnost (MRSA) 20ml/l 30 minut Virucidní účinnost 20-30ml/l do zaschnutí Způsob použití: Před použitím naředit na vhodnou koncentraci vodou o teplotě 40°C. Plochy a předměty umýt a nechat zaschnout. K připravenému roztoku nepřidávat jiný dezinfekční nebo čistící přípravek. 10 l naředěného pracovního roztoku MIKASEPTU KAS postačí na ošetření 60 - 100 m 2 pracovní plochy, dle stupně znečištění. Skladování: Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +25 °C. Pokyny pro zacházení: Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Při práci s MIKASEPTEM KAS nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem. Upozornění: Chránit před dětmi! Nevylévat do odpadu! Standardní věty o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte potřísněné části těla. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P321 Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku). P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Nebezpečné látky: alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy (ES: 270-325-2) Přípravek pro profesionální použití. N_B_XP
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  00
   
   
  © ILOS Prof-Vybavení salónů
  « Předchozí
  Následující »