Kategorie produktů   

MIKASEPT GALEN 1 l

  MIKASEPT GALEN 1 l
   
   
  Tekutý koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek určený k dezinfekci nástrojů, předmětů z kovu, skla a plastů. Vlastnosti: Účinný proti bakteriím, vírům (včetně TBC), virům, kvasinkám i vláknitým houbám, likviduje potenciálně patogenní mykobakterie a bakterie komplexu M. tuberculosis. Nepůsobí agresivně na čištěné materiály, obsahuje inhibitor koroze. Účinné látky ve 100g přípravku: Glutaraldehyd 5g, Glyoxal 8g Oblast použití: nemocniční zařízení, soukromá praxe operační sály, oddělení centrální sterilizace, ordinace laboratoře kadeřnictví, kosmetická péče, tetovací salony Spektrum účinnosti: A, B, T, M, V Dávkování MIKASEPTU GALEN (nástrojová dezinfekce) Použití Koncentrace Spektrum účinnosti Doba působení Baktericidní a virucidní působení 1,5% 2,0% A, B, V A, B, V 30 min 15 min Působení proti mykobakteriím a TBC 2,0% A, B, V, T, M, V 30 min Způsob použití: Před použitím naředit na danou koncentraci studenou vodou. Použité nástroje, předměty se vloží do předem připraveného roztoku MIKASEPTU GALEN, dbá se o dokonalé smočení. Po předepsané době expozice se nástroje, předměty vyjmou z roztoku a opláchnou pitnou vodou, poté se sterilizují. Pro běžnou dezinfekci se roztoky připravují čerstvé. Dle stupně biologického znečištění se roztok používá max. 14 dní v uzavřených nádobách. Skladování: Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +35 °C. Pokyny pro zacházení: Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte o dobré větrání. Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem. Upozornění: Chránit před dětmi! Koncentrát nevylévat do odpadu! Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 Nevdechujte páry. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle nebo obličejový štít. P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P363 Kontaminovaný oděv předopětovným použitím vyperte. P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P304+341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzducha ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečnou látku P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P321 Odborné ošetření místně příslušný lékař. Nebezpečné látky: Glyoxal (CAS107-22-2), Glutaraldehyd (CAS 111-30-8), 2-propylenheptanol, etoxylovaný, Alkylestery kyseliny fosforečné (CAS 68307-94-8) Přípravek pro profesionální použití. N_B_XP
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  00
   
   
  © ILOS Prof-Vybavení salónů